Vi på Enter har över 25 års erfarenhet i branschen och ser till att hela din IT-miljö fungerar och utvecklas

Enter Optimi är en helhetsservice för IT-verksamheten som anpassas för att motsvara de strategiska kraven i din organisation. Vår tjänst tryggar kostnadseffektivt IT-miljöns användbarhet och tillgänglighet samt affärsverksamhetens kontinuitet.

Enter Optimi-tjänster

Skyddar din organisations enheter, system och data mot traditionella och moderna IT-säkerhetshot.

Säkerställer tillgängligheten av data och system samt affärsverksamhetens kontinuitet — även i krissituationer.

Sköter underhållet av din organisations IT-infrastruktur samt förändrings- och livscykelhanteringen.

Stöttar användarna i din organisation vid datatekniska störnings-, förändrings- och rådgivningssituationer.

Ger en realtidsöverblick över system och processer samt varnar i förväg om störningar.

Övervakar IT-miljöer och reagerar på avvikande händelser, observationer avseende IT-säkerheten och larm.

Automatiserar hanteringen av användarlösen och behörigheter mellan system.

Automatiserar överföringen av dokument och metadata till organisationens arkiveringssystem.

Våra kunders framgångsberättelser

Sigge Arkitekter Ab

Sigge Arkkitehdit säkrar verksamheten genom att förnya servrar

Sigge Arkkitehdit är en stor arkitektbyrå med verksamhetsställen i både Åbo och Helsingfors. Kraven på IT-systemen är höga på kontoret med ungefär 80 medarbetare, eftersom arkitekterna arbetar med stora 3D-modeller och virtuella modeller som kräver hög prestanda och driftsäkerhet av datorerna.

Läs mer

Tampereen Näsinneula

Tammersfors stad

Automatiseringen av den elektroniska arkiveringen underlättar vardagen på läroanstalterna

Enter har genomfört en lösning för automatiserad elektronisk arkivering vid läroanstalterna på andra stadiet i Tammerfors. Enter har tidigare genomfört en likadan automatisering av arkiveringen vid grundskolorna i Tammerfors, där lösningen har konstaterats fungera väl. Därmed var det lätt att fatta beslut om att inleda ett motsvarande automatiseringsprojekt för arkiveringen även vid gymnasieskolorna och yrkesläroanstalten i Tammerfors.

Läs mer

Prakticum gubbar

Yrkesinstitutet Prakticum

Prakticum sparar tid med Ruutuvihko

Prakticum, en svenskspråkig yrkesläroanstalt som erbjuder yrkesutbildning inom ett flertal branscher, hanterar nu sina användarkonton med hjälp av ENTER Ruutuvihko™. Målet var en smidigare och effektivare IT-avdelning och en modern IT-lösning där såväl studerande som personal har tillgång till effektiva verktyg.

Läs mer

Bo LKV kangaskassi

Bo LKV

Månadens Optimi

Fastighetsförmedlingen Bo LKV, som satsar starkt på visualitet och goda kundupplevelser, har sedan verksamheten inleddes samarbetat med Enter. Enter ansvarar på ett övergripande sätt för Bo LKV:s IT-lösningar på hela koncernnivån.

Läs mer

Kom och jobba med oss

Till Enters team för fortlöpande tjänster och projektleveranser söker vi erfarna och mångkunniga personer som känner igen sig med följande nyckelord: Microsoft, Citrix, VMware, Cisco, CheckPoint, molntjänstteknik, O365, EMS, Azure, PowerShell, arkitektur med hög tillgänglighet, hybridlösningar, migrationer, automationer och cybersäkerhet