Projekttjänster

Projekttjänsterna ger exakta lösningar på behov av IT-utveckling

Vi har skött tusentals IT-projekt. Vi kartlägger, analyserar, konkurrensutsätter, konsulterar, implementerar. Vi uppdaterar och överför data och kompletta system. Vi planerar lösningar och administrerar implementeringar.

Affärsmiljön förändras för närvarande kanske snabbare än någonsin tidigare. Utvecklingen av de digitala tjänsterna, ett kontinuerligt krav på tillgänglighet och hot mot informationssäkerheten skapar ett behov av snabba utvecklingsprojekt. Enter har i över 25 års tid varit med om att möjliggöra organisationers datatekniska utveckling.

Kartläggning och analys

Vi kartlägger nuläget för enskilda system eller hela IT-miljöer – och tar hand om organisationens nödvändiga personintervjuer. Som ett resultat får du en tidsenlig rapport om hur systemen fungerar, gällande praxis och IT-säkerheten.

Våra heltäckande utvecklingsförslag inkluderar de IT-tjänster, lösningar, produkter och tillvägagångssätt som bäst passar organisationens affärsmodell och uppställda mål.

IT-infrastruktur som möjliggör tillväxt är en investering i framtiden

Läs mer

Via vår erfarenhet ser vi på helheten ur flera olika perspektiv: flexibilitet, IT-säkerhet, kostnadseffektivitet, livscykelhantering, krav på användbarhet och återställande samt de krav som förordningarna för din bransch ställer.

Konkurrensutsättning

Tiotals år av erfarenhet och vårt omfattande samarbetsnät ger oss en exceptionellt bra uppfattning om såväl IT-leverantörernas och teknologitillverkarnas utbud. Vår gedigna lösningskunskap kompletterad med kännedom om marknadsläget gör det möjligt för våra kunder att få en tydlig upplevelse av konkurrensutsättning vid krävande upphandlingar. Vi hjälper till att fastställa behov, identifiera lösningsleverantörer samt upprätta anbudsbegäran och avtal.

Konsultation och projektledning

Vi erbjuder konsultation vid projekt som gäller IT-tjänster och -infrastruktur, utvecklingsprojekt och akuta problemsituationer. Vår projektledningstjänst erbjuder smidiga verktyg och metoder samt erfarna projektledare till din hjälp.

Vi erbjuder konsultation vid upprättandet av en effektiv och övergripande teknologistrategi. Som mest omfattande förverkligar vi hela IT-administrationen som en tjänst för våra kunder. Vi erbjuder även konsultation i frågor som gäller lagstiftningen i anslutning till systemen, till exempel behandling av personuppgifter och andra regelmässiga förordningar.

Enter har i över 25 års tid varit med om att möjliggöra organisationers datatekniska utveckling.

Implementering

Implementeringen av nya IT-system, lösningar och teknologier är en process med många faser, som utöver omfattande teknisk sakkunskap kräver kunskap om projektledning och kommunikation. Vi tar även hänsyn till behovet av personalutbildning om ny programvara, nya enheter och nya tillvägagångssätt. När implementeringen har slutförts gör vi en heltäckande dokumentation av installationshelheten.

Uppdatering

Regelbundna underhållsuppdateringar av och -åtgärder i systemen utförs genom Enter Optimi, men mer omfattande uppdateringsprojekt, såsom versionsuppgraderingar och byte av hela teknologier utförs som projekttjänster för våra kunder.

Uppdateringen av en systemhelhet består inte enbart av uppgifter på enhets- och programvarunivå, utan kan även omfatta hantering av driftstopp. Därför är identifiering av risker och återställningsmetoderna särskilt viktiga när man planerar en uppdateringsprocess.

Migration

Vi utför migration av såväl filer, databaser, servrar och tjänster som hela datasystem och datorhallar. Utöver byte av applikationer kan det uppstå ett migrationsbehov till följd av byte av serviceleverantör, ändrad affärsverksamhet, förändring av kundens fysiska affärslokaler eller kanske på grund av att man går över till en molntjänst.

Avtalstillverkaren valde en serverlösning med hög tillgänglighet

Läs mer

Att överföra värdefull affärsinformation från ett system till ett annat kräver även särskild noggrannhet, erfarenhet, kunnande och en verkligt mångsidig verktygslåda. Om de färdiga produkterna inte kan svara mot dina behov förverkligar Enter vid behov även skräddarsydda migrationslösningar.

Integration

Med hjälp av integrationslösningar möjliggörs en dialog mellan program och informationslager som i övrigt är inkompatibla eller separerade från varandra. Med automation minskas det manuella arbetet och informationsflödet blir mer direkt, samtidigt som man säkerställer uppgifternas konformitet och riktighet.

Vårt integrations- och automationsteam betjänar kunderna med såväl färdiga som skräddarsydda lösningar: som exempel de populära tjänsterna Enter Ruutuvihko och Enter Arkistointi för automatisering av användarlösen och -behörigheter respektive elektronisk arkivering.

Enters lösningar kan utnyttjas på ett omfattande sätt, från effektiviserade tekniska funktioner såsom automatiskt införande av terminaler, till användningen av organisationens basuppgifter, det vill säga Master Data, i hanteringen av personuppgifter, behörigheter och programvarutillgångar.

Arkitekturplanering

I dagens IT-förvaltning utökas tyngdpunkten från produktion av interna IT-tjänster till leverans av dessa från externa källor. Vår erfarenhet som sträcker sig över många olika verksamhetsområden hjälper till att skapa en bild av de utmaningar, möjligheter och särdrag som hör samman med övergången.

Under årens lopp har Enters förmåga att se den helhetsarkitektur som erbjuder kunden bästa möjliga service, där IT-systemens årsklockor och tjänsternas upphandlings- och förverkligandemodeller kan planeras långt framöver blivit vår kärnkompetens.

Vår tekniska arkitekturplanering omfattar server- och lagringssystem med hög tillgänglighet, feltolerans på applikationsnivå, nätverks- och informationssäkerhetsarkitekturer, geografiskt spridda miljöer och fjärranvändning, datorhallsspeglingar, hybridmoln samt katastrofåterhämtning och lösningar för verksamhetens kontinuitet – samordnat med behoven inom din affärsverksamhet.

Vill du veta mer om projekttjänsterna?