Projekttjänster

Projekttjänster ger exakta lösningar på strategiska behov av IT-utveckling

Vi har genomfört tusentals IT-projekt. Vi kartlägger, analyserar, konkurrensutsätter, konsulterar, inför. Vi uppdaterar och överför information samt hela system. Vi planerar lösningar och hanterar förverkliganden. Vi fungerar som partner till våra kunder vid utvecklandet av IT-strategier.

Affärsmiljön förändras för närvarande kanske snabbare än någonsin tidigare. Utvecklingen av de digitala tjänsterna, ett kontinuerligt krav på tillgänglighet och hot mot informationssäkerheten skapar ett behov av snabba utvecklingsprojekt. Enter har i över 20 års tid varit med om att möjliggöra organisationers datatekniska utveckling.

Kartläggning och analys

Vi kartlägger nuläget för ett enskilt system eller en hel IT-miljö – och tar hand om organisationens nödvändiga personintervjuer. Som ett resultat av detta får våra kunder en aktuell rapport om hur systemen fungerar, gällande princip och informationssäkerheten.

Våra heltäckande utvecklingsförslag inkluderar de IT-tjänster, lösningar, produkter och tillvägagångssätt som bäst passar kundens affärsmodell och uppställda mål.

IT-infrastruktur som möjliggör tillväxt är en investering i framtiden

Read more

Via vår erfarenhet ser vi på helheten ur flera olika perspektiv: flexibilitet, informationssäkerhet, kostnadseffektivitet, livscykelhantering, krav på användbarhet och återställande samt de krav som förordningarna för kundens bransch ställer.

Konkurrensutsättning

Tiotals år av erfarenhet och vårt omfattande samarbetsnät ger oss en exceptionellt bra uppfattning om såväl IT-leverantörernas och teknologitillverkarnas utbud. Vår gedigna lösningskunskap kompletterad med kännedom om marknadsläget gör det möjligt för våra kunder att få en tydlig upplevelse av konkurrensutsättning vid krävande upphandlingar. Vi hjälper till att fastställa behov, identifiera lösningsleverantörer samt upprätta anbudsbegäran och avtal.

Konsultation och projektledning

Vi erbjuder konsultation vid projekt som gäller IT-tjänster och -infrastruktur, utvecklingsprojekt och akuta problemsituationer. Vår projektledningstjänst erbjuder smidiga verktyg och metoder samt erfarna projektledare till kundens hjälp.

Vi erbjuder konsultation vid upprättandet av en effektiv och övergripande teknologistrategi. Som mest omfattande förverkligar vi hela dataadministrationen som en tjänst för våra kunder. Vi erbjuder även konsultation i frågor som gäller lagstiftningen i anslutning till systemen, till exempel behandling av personuppgifter och andra regelmässiga förordningar.

Vår servicemodell grundar sig starkt på förtroende och fördjupad kundkännedom: ni sköter alla ärenden med utsedda experter och ett skalbart team under hela avtalstiden.

Införande

Införandet av nya IT-system, lösningar och teknologier är en process med många faser, som utöver omfattande teknisk sakkunskap kräver kunskap om projektledning och kommunikation. Vi tar även hänsyn till kundens behov av att utbilda personalen vad gäller ny programvara och utrustning samt nya tillvägagångssätt. När införandet har slutförts gör vi en heltäckande dokumentation av installationshelheten.

Uppdatering

Regelbundna underhållsuppdateringar av systemen utförs genom Enters fortlöpande tjänster, men mer omfattande uppdateringsprojekt, såsom versionsuppgraderingar och byte av hela teknologier utförs som projekttjänster för våra kunder.

Uppdateringen av en systemhelhet består inte enbart av uppgifter på enhets- och programvarunivå, utan kan även omfatta hantering av driftstopp. Därför är identifiering av risker och återställningsmetoderna särskilt viktiga när man planerar en uppdateringsprocess.

Migration

Vi utför migration av såväl filer, databaser, servrar och tjänster som hela datasystem och maskinsalar. Utöver byte av applikationer kan det uppstå ett migrationsbehov till följd av byte av serviceleverantör, ändrad affärsverksamhet, förändring av kundens fysiska affärslokaler eller kanske på grund av att man går över till en molntjänst.

Avtalstillverkaren valde en serverlösning med hög tillgänglighet

Read more

Att överföra värdefull affärsinformation från ett system till ett annat kräver även särskild noggrannhet, erfarenhet, kunnande och en verkligt mångsidig verktygsback. Om de färdiga produkterna inte kan svara mot kundens behov förverkligar Enter vid behov även skräddarsydda migrationslösningar.

Integration

Med hjälp av integrationslösningar möjliggörs en dialog mellan program och informationslager som i övrigt är inkompatibla eller separerade från varandra. Med automation minskas det manuella arbetet och informationsflödet blir mer direkt, samtidigt som man säkerställer uppgifternas konformitet och riktighet.

Vårt integrations- och automationsteam betjänar kunderna med såväl färdiga som skräddarsydda lösningar: ett exempel är den populära produktfamiljen Enter Ruutuvihko™ för användaradministration av HR- och elevdatasystem samt automation av molntjänster.

Enters lösningar kan utnyttjas på ett omfattande sätt, från effektiviserade tekniska funktioner, såsom automatiskt införande av terminaler, till användningen av organisationens basuppgifter, det vill säga Master Data, i hanteringen av personuppgifter, behörigheter och programvarutillgångar.

Arkitekturplanering

Inom dagens dataadministration utökas tyngdpunkten från produktion av interna IT-tjänster till leverans av dessa från externa källor. Vår erfarenhetsgrund som sträcker sig över många olika verksamhetsområden hjälper till att skapa en bild av de utmaningar, möjligheter och särdrag som hör samman med övergången.

Under årens lopp har Enters förmåga att se den helhetsarkitektur som erbjuder kunden bästa möjliga service, där IT-systemens årsklockor och tjänsternas upphandlings- och förverkligandemodeller kan planeras långt framöver blivit vår kärnkompetens.

Vår tekniska arkitekturplanering omfattar server- och lagringssystem med hög tillgänglighet, feltåligheten på applikationsnivå, nätverks- och informationssäkerhetsarkitekturer, geografiskt spridda miljöer och fjärranvändning, maskinsalsspeglingar, hybridmoln samt katastrofåterhämtning och lösningar för verksamhetens kontinuitet – samordnat med behoven inom kundens affärsverksamhet.

Vill du veta mer om projekttjänster?