Projektipalvelut

Projektipalvelut täsmäratkaisevat strategisia IT-kehitystarpeita

Olem­me hoi­ta­neet tu­han­sia IT-pro­jek­te­ja. Kar­toi­tam­me, ana­ly­soim­me, kil­pai­lu­tam­me, kon­sul­toim­me, otam­me käyt­töön. Päi­vi­täm­me ja siir­räm­me tie­to­ja se­kä ko­ko­nai­sia jär­jes­tel­miä. Suun­nit­te­lem­me rat­kai­su­ja ja hallinnoimme to­teu­tuk­sia. Toi­mim­me kump­pa­ni­na asiak­kaam­me IT-st­ra­te­gian ke­hi­tyk­ses­sä.

Liiketoimintaympäristö muuttuu tällä hetkellä kenties nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Digitaalisten palveluiden kehitys, jatkuva saatavuusvaatimus ja tietoturvauhat luovat tarpeen nopeille kehitysprojekteille. Enter on ollut yli 20 vuotta mukana organisaatioiden tietoteknisen kehityksen mahdollistajana.

Kartoitus ja analysointi

Kartoitamme yksittäisen järjestelmän tai koko IT-ympäristön nykytilan – hoitaen myös tarvittavat organisaation henkilöhaastattelut. Tuloksena asiakkaamme saa ajantasaisen raportin järjestelmien toiminnasta, voimassa olevista käytännöistä ja tietoturvallisuudesta.

Kattaviin kehitysehdotuksiin sisällytämme asiakkaan liiketoimintamalliin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvat IT-palvelut, ratkaisut, tuotteet ja toimintakäytännöt.

Kasvun mahdollistava IT-infrastruktuuri on sijoitus tulevaisuuteen

Lue lisää

Kokemuksen kautta katsomme kokonaisuutta useasta näkökulmasta: joustavuus, tietoturvallisuus, kustannustehokkuus, elinkaarenhallinta, käytettävyys- ja palautumisnopeuden vaatimukset sekä asiakkaan toimialan säädösvaatimukset.

Kilpailutus

Vuosikymmenten kokemus ja laaja yhteistyöverkostomme antavat meille poikkeuksellisen hyvän näkemyksen niin IT-toimittajien kuin teknologiavalmistajien tarjontaan. Vahva ratkaisutietämys rikastettuna markkinatilanteen tuntemuksella mahdollistaa asiakkaallemme selkeän kilpailutuskokemuksen tärkeissä hankinnoissa. Autamme tarvemäärittelyissä, ratkaisutarjoajien tunnistamisessa sekä tarjouspyyntöjen ja sopimusten laatimisessa.

Konsultointi ja projektinhallinta

Konsultoimme IT-palveluiden ja -infrastruktuurien hankkeissa, kehittämisprojekteissa ja akuuteissa ongelmatilanteissa. Projektinhallintapalvelumme tarjoaa ketterät välineet ja menetelmät sekä kokeneet projektipäälliköt asiakkaan avuksi.

Konsultoimme tehokkaan ja kokonaisvaltaisen teknologiastrategian laadinnassa. Laajimmillaan toteutamme asiakkaallemme koko tietohallinnon palveluna. Konsultoimme myös järjestelmien lainsäädäntöön liittyvissä seikoissa, kuten henkilötietojen käsittelyssä ja muissa säännönmukaisuuteen liittyvissä asetuksissa.

Palvelumallimme pohjaa vahvasti luottamukseen ja syvälliseen asiakastuntemukseen: asioitte nimettyjen asiantuntijoiden sekä skaalautuvan tiimin kanssa koko sopimuksen ajan.

Käyttöönotto

Uusien IT-järjestelmien, ratkaisujen ja teknologioiden käyttöönotto on monivaiheinen prosessi, joka vaatii laajan teknisen asiantuntemuksen lisäksi projektinhallinnan ja viestinnän ymmärrystä. Huomioimme myös asiakkaan tarpeet henkilöstön kouluttamisesta uusiin ohjelmistoihin, laitteisiin ja toimintatapoihin. Käyttöönoton lopuksi teemme kattavan asennuskokonaisuuden dokumentoinnin.

Päivitys

Järjestelmien säännölliset ylläpitopäivitykset hoituvat Enterin jatkuvien palvelujen toimesta, mutta laajemmat päivityshankkeet, kuten versionostot ja kokonaiset teknologiavaihdokset toteutamme asiakkaillemme projektipalveluina.

Järjestelmäkokonaisuuden päivittäminen ei koostu vain laite- ja ohjelmistotason tehtävistä, vaan siihen saattaa liittyä tuotannon keskeyttämisen hallinnointi. Päivitysprosessien suunnittelussa riskien tunnistus ja palautumismenetelmät ovat siten erityisen tärkeitä.

Migraatio

Migraatioita suoritamme niin tiedostoille, tietokannoille, palvelimille, palveluille kuin kokonaisille tietojärjestelmille ja konesaleille. Sovellusvaihdoksien lisäksi tarve migraatiolle voi syntyä palveluntarjoajan vaihdoksen, liiketoimintamuutoksen, asiakkaan fyysisten toimitilojen muuton tai vaikkapa pilvisiirtymän myötä.

Sopimusvalmistaja valitsi korkean käytettävyyden palvelinratkaisun

Lue lisää

Arvokkaan liiketoimintatiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen vaatii myös erityistä huolellisuutta, kokemusta, osaamista ja huomattavan monipuolisen työkalupakin. Jos valmistuotteet eivät pysty vastaamaan asiakkaan tarpeeseen, toteuttaa Enter tarvittaessa räätälöityjä migraatioratkaisuja.

Integraatio

Integraatioratkaisuilla mahdollistetaan muutoin yhteensopimattomien tai toisistaan erillisten ohjelmien ja tietovarastojen välinen keskustelu. Automaatiolla vähennetään käsityötä ja suoraviivaistetaan tiedonkulkuja, samalla turvaten tietojen yhdenmukaisuutta ja oikeellisuutta.

Integraatio- ja automaatiotiimimme palvelee asiakkaitamme sekä valmiilla että räätälöidyillä ratkaisuilla: esimerkkinä suosittu Enter Ruutuvihko™ -tuoteperhe HR- ja oppilastietojärjestelmien käyttäjähallintaan ja pilvipalveluiden automaatioon.

Enterin ratkaisuja voidaan hyödyntää laaja-alaisesti alkaen tehostetuista teknisistä toimista kuten automatisoiduista päätelaitteiden käyttöönotoista aina organisaation perustietojen eli Master Datan hyödyntämiseen henkilötietojen, käyttöoikeuksien ja ohjelmistokäyttöomaisuuden hallinnoinnissa.

Arkkitehtuurisuunnittelu

Modernissa tietohallinnossa painopiste laajenee sisäisten IT-palvelujen tuottamisesta niiden toimittamiseen ulkoisista lähteistä. Monille eri toimialoille ulottuva kokemuspohjamme auttaa hahmottamaan tämän siirtymän haasteet, mahdollisuudet ja erityispiirteet.

Vuosien varrella Enterin ydinosaamiseksi on muodostunut kyky nähdä asiakasta parhaiten palveleva kokonaisarkkitehtuuri, jossa IT-järjestelmien vuosikello ja palvelujen hankinta- ja toteutusmallit voidaan suunnitella pitkälle tulevaisuuteen.

Tekninen arkkitehtuurisuunnittelumme kattaa korkean käytettävyyden palvelin- ja tallennusjärjestelmät, sovellustason vikasietoisuuden, verkko- ja tietoturva-arkkitehtuurit, maantieteellisesti hajautetut ympäristöt ja etäkäytön, konesalikahdennukset, hybridipilvet sekä katastrofipalautumisen ja toiminnan jatkuvuuden ratkaisut – yhteensovitettuna asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin.

Haluaisitko kuulla lisää projektipalveluista?