Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä 

Enter SystemSolutions Oy (jäljempänä “Enter”)
Y-tunnus: 1438074-5
Osoite: Satamakatu 22, 20100 Turku
Kotipaikka: Turku
Sähköposti: mail@enter.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mikko Sarosto
Osoite: Satamakatu 22, 20100 Turku
Puhelin: +358 40 558 4688
Sähköposti: mikko.sarosto@enter.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Pyry Siirto
Osoite: Satamakatu 22, 20100 Turku
Puhelin: +358 40 711 4501
Sähköposti: pyry.siirto@enter.fi

Henkilörekisterin nimi 

Enterin asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen,
 • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
 • asiakassuhteemme hoitaminen,
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
 • suoramarkkinointi, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa,
 • tapahtumien järjestäminen,
 • toimeksiannon tilaaminen,
 • kohdennetun sisällön tuottaminen verkkokaupassamme

Käytämme profilointia tunnistamaan rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä, ikää, kulutustottumuksia. Käytämme näitä tietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

Rekisteröitävät tiedot 

Käsittelemme asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai yhteistyökumppanin henkilötietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, syntymäaika, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, äidinkieli;
 • rekisteröidyn yhteystiedot* kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;
 • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot* kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot;
 • mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset;
 • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, maksupalvelu- ja tilitiedot sekä asiakkaan/rekisteröidyn kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot kuten tekniset palvelupyynnöt;
 • tapahtuminen osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumaan liittyvät tiedot, kuten ruoka-rajoitteet;
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn antamat tiedot 

Kun saamme tiedot sinulta, tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hänen rekisteröityessään Enterin verkkokaupan käyttäjäksi tai päivittäessään tietojaan tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Enterin verkkosivustoilla ja verkkokaupassa käytetään evästeitä (cookiet) seuraavien tietojen keräämiseksi: sivustojen käyttöaika, käyttäjien maantieteellinen sijainti, käytetyt laitealustat sekä tietoa mitä kautta sivustolle on saavuttu.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille ainoastaan, jotta voidaan mahdollistaa lisäarvopalveluiden tuottaminen Enterin ulkoisilta palveluntarjoajilta, tai lainsäädännön niin velvoittaessa. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Enterin yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus ja säilytysaika 

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Enterin toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Enterin tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. rekisterin suojaaminen salasanasuojauksella.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista: niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa ja sen jälkeen 10 vuotta.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Linkit ulkopuolisille sivustoille 

Enterin verkkosivustoilla ja verkkokaupassa saatetaan tarjota linkkejä ulkopuolisille internetsivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole Enterin hallinnoitavissa eikä Enter ole vastuussa mistään linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai linkeistä linkitetyillä sivuilla. Jos asiakas vierailee linkitetyllä sivustolla, hänen tulisi tutustua kyseisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin sekä muihin sivustoon soveltuviin ehtoihin.

Muut rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa rekisteröityyn kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.