Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftsansvarig 

Enter SystemSolutions Oy (nedan ”Enter”)
FO-nummer: 1438074-5
Adress: Hamngatan 22, 20100 Åbo
Hemort: Åbo
E-post: mail@enter.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Pyry Siirto
Adress: Hamngatan 22, 20100 Åbo
Telefon: +358 40 711 4501
E-post: pyry.siirto@enter.fi

Personregistrets namn 

Enters kund- och samarbetspartnersregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på företagets berättigade intresse av kundrelationen eller verkställandet av avtalet.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att

 • leverera och utveckla våra produkter och tjänster,
 • uppfylla våra avtals- och övriga löften och skyldigheter,
 • sköta våra kundrelationer,
 • analysera och profilera kundens eller annan registrerads beteende,
 • direktmarknadsföra, om kunden har gett sitt samtycke till detta,
 • ordna evenemang,
 • beställa uppdrag,
 • producera riktat innehåll i vår webbutik

Vi använder profilering för att känna igen de registrerades personprofiler, internetbeteende, ålder, konsumtionsvanor. Vi använder dessa uppgifter för att rikta marknadsföringen och utveckla tjänsterna.

Information som registreras 

I samband med kund- och samarbetspartnersregistret behandlar vi följande personuppgifter om kunden eller samarbetspartnern:

 • den registrerades grunduppgifter såsom namn*, födelsedatum, kundnummer, användarkod och/eller annan identifierande kod, lösenord, modersmål;
 • den registrerades kontaktuppgifter* såsom e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter;
 • uppgifter som rör företaget och företagets kontaktpersoner* såsom FO-nummer och kontaktpersonernas namn samt kontaktuppgifter;
 • eventuella förbud mot och samtycke till direktmarknadsföring;
 • uppgifter om kundrelationen och avtalet såsom information om tidigare och gällande avtal samt beställningar, betalningstjänst- och kontouppgifter samt korrespondens med kunden/den registrerade och annan kontakt än begäran om tekniska tjänster;
 • uppgifter om deltagare i evenemang och eventuell information i anslutning till evenemanget, såsom specialdieter;
 • eventuella andra uppgifter som den registrerade separat har angett 

När vi får uppgifterna av dig, är de med asterisk markerade personuppgifterna en förutsättning för att ett avtalsförhållande och/eller en kundrelation ska uppstå. Utan nödvändiga personuppgifter kan vi inte leverera produkter och/eller tjänster.

Regelmässiga informationskällor 

Uppgifterna i registret samlas regelmässigt in från den registrerade när han eller hon registrerar sig som användare av Enters webbutik eller uppdaterar sina uppgifter eller på annat motsvarande sätt. Personuppgifterna kan samlas in och uppdateras från offentligt tillgängliga informationskällor, såsom företagens webbplatser, handelsregistret samt andra offentliga och privata register. På Enters webbplats och i webbutiken används kakor (cookies) för insamling av följande uppgifter: tid på webbplatsen, användarnas geografiska läge, använda enhetsplattformar samt information om hur man har kommit till webbplatsen.

Överlåtande av personuppgifter

Uppgifterna kan överlåtas till andra parter endast för att kunna möjliggöra mervärdestjänster producerade av Enters externa serviceleverantörer, eller när lagstiftningen så kräver. Uppgifterna överlåts dock inte till Enters samarbetspartner för deras eget bruk, förutom i ärenden som gäller indrivning eller fakturering samt när lagstiftningen det kräver. Personuppgifter överlåts inte utanför EU eller EES.

Skydd av registret och lagringstid 

A) Material i fysiskt format

Material i fysiskt format förvaras i ett låst utrymme i Enters lokaler.

B) Digitalt lagrad information

Information i digitalt format lagras i Enters datasystem, där man använder både tekniska och programbaserade metoder för att säkerställa informationssäkerheten. Sådana metoder är bland annat skydd av registret med hjälp av lösenord.

Vi sparar personuppgifter så länge det med tanke på personuppgifternas användningsändamål är nödvändigt: så länge kundrelationen varar och därefter i 10 år.

Vi bedömer regelbundet nödvändigheten av att spara informationen med hänsyn till tillämplig lag. Därutöver vidtar vi sådana skäliga åtgärder med vilka vi säkerställer att det inte i registret i behandlingssyfte sparas opassande, föråldrade eller felaktiga personuppgifter om den registrerade. Vi korrigerar eller förstör sådana uppgifter utan dröjsmål.

Rätt att granska och korrigera uppgifterna 

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter om honom eller henne som har lagrats i personregistret. En begäran om granskning ska inlämnas skriftligt och undertecknad till ovan nämnda personuppgiftsansvarig. En behandling av begäran om granskning per år är kostnadsfri för den registrerade.

Den registrerade har dessutom rätt att begära att en felaktig uppgift i registret korrigeras. I en begäran om korrigering ska det fel som ska korrigeras preciseras och de rätta uppgifterna anges. En skriftlig begäran om korrigering ska skickas till ovan nämnda kontaktperson i ärenden som gäller registret.

Länkar till externa webbplatser 

På Enters webbplats och i webbutiken kan finnas länkar till externa webbplatser. Enter administrerar inte de länkade webbplatserna och ansvarar inte för något innehåll eller några länkar på de länkade webbplatserna. Om kunden besöker en länkad webbplats ska han eller hon bekanta sig med de villkor för integritetsskydd som gäller för webbplatsen i fråga samt med andra villkor som tillämpas för webbplatsen.

Den registrerades övriga rättigheter 

Den registrerade har rätt att återta eller ändra sitt samtycke.

Den registrerade har i enlighet med dataskyddsförordningen (från och med 25.5.2018) rätt att motsätta sig behandlingen eller begära att behandlingen av uppgifterna begränsas samt rätt att till tillsynsmyndigheten inlämna klagan om behandlingen av personuppgifter.

Av särskilda personliga skäl har den registrerade även rätt att motsätta sig profilering och andra behandlingsåtgärder i det fall att motiveringen för behandling av uppgifterna utgörs av en kundrelation till oss. I samband med kravet ska den registrerade precisera den särskilda situation, utgående från vilken han eller hon motsätter sig behandlingen. Vi kan endast med stöd av lagen vägra förverkliga begäran om motsättande.

Den registrerade har även rätt att när som helst och kostnadsfritt motsätta sig behandlingen, inklusive profilering, till den del detta hör samman med direktmarknadsföring.