Enter Optimi

Som din egen effektiva IT-avdelning

I helhetsservicen Enter Optimi ligger utvecklingen och operationen av din IT-miljö i trovärdiga och erfarna händer. Vi anpassar våra lösningar som bygger på bästa praxis till behoven i din affärsverksamhet och säkerställer att de är uppdaterade och funktionella. Enter Optimi betjänar alltid din organisations intresse – du kan utan bekymmer fokusera på dina kärnuppgifter.

Helhetsservicen Enter Optimi

Enter Optimi grundar sig på vår djupgående kännedom om våra kunder och på vår över 25 år långa erfarenhet av olika IT-miljöer – planering, utförande, utveckling, underhåll och automatisering.

Enter Optimi är som din egen IT-avdelning med de bästa experterna, där all verksamhet utgår från vad som är bäst för din organisation. Vi tryggar dina IT-lösningars användbarhet och tillgänglighet samt IT-investeringarnas kompatibilitet och kostnadseffektivitet.

Den regelbundna optimeringen som ingår i servicen skyddar dina IT-system mot okontrollerat åldrande och bidrar till att minska organisationens teknologiskuld. Enter Optimi banar vägen för de möjligheter som nya lösningar erbjuder och stödjer företagets strategiska affärsmål.

Varje tjänst som ingår i Enter Optimi sköts av ett team med djupgående expertis inom området. Teamen leds av proffs som följer upp teknologitrenderna i sina ansvarsområden. De ser till utvecklingen av och leveranskvaliteten hos sin egen tjänst och optimerar den efter kundernas behov.

Som kund hos oss får du tillgång till den strategiska IT-utvecklingen som ingår i Enter Optimi även när du bara skaffar en av tjänsterna i Optimipaketet.

Enter Optimi – ledningens rådgivare

Enter Optimi erbjuder beslutsfattarna i din organisation mångsidig, verksamhetsorienterad IT-kompetens som ständigt utökas. Vår verksamhetsmodell säkerställer att ledningen har en realistisk lägesbild av företagets IT-verksamhet, insyn i trendutvecklingen inom affärsverksamheten samt en överblick över de möjligheter som ny IT-teknik erbjuder.

Enter Optimi är som organisationens egen IT Advisory Board: vi ger beslutsfattarna stöd och sparring inom strategisk IT-utveckling, investeringar, förändringsprojekt, leverantörs- och servicehantering, riskanalyser, organisationens färdplan för IT-verksamheten samt med avseende på de iakttagelser och utvecklingsförslag som Enter Optimi-tjänsterna producerar.

Enter Optimi-tjänster

IT-säkerhetstjänst. Enter Turva skyddar mobila enheter, arbetsstationer och servrar genom att förebygga traditionella virus och IT-säkerhetshot, nyare nolldagshot och utpressningsprogram samt interna dataläckage och intrång i organisationen. Tjänsten bygger på Microsofts teknologi.

Säkerhetskopieringstjänst. Enter Varma effektiviserar din organisations återhämtning från alla slags incidenter från mindre kriser till fullskaliga katastrofer. Tjänsten omfattar återställande av data, arbetsstationer, servrar och hela datahallsmiljöer – även reservkapacitet. Tjänsten bygger på Veeams teknologi.

Tjänst för hantering av terminaler. Enter Pääte möjliggör centraliserat underhåll och hantering av terminaler med operativsystemen Windows, macOS, Android och iOS samt av Windows-applikationer.

Underhålls- och hanteringstjänst för infrastruktur. Enter Infra sköter det proaktiva underhållet samt förändrings- och livscykelhanteringen av din organisations IT-infrastruktur. Tjänsten omfattar servrar, lagringssystem och nätverksutrustning både lokalt och i molnmiljöer.

Användarstöd. Enter Tuki betjänar vid datatekniska störnings-, förändrings- och rådgivningssituationer. Individuell hjälp till både slutanvändarna och din organisations egna IT-experter.

Övervakningssystem som tjänst. Enter Sensori ger en realtidsöverblick av affärskritiska system samt varnar i förväg om störningar. Den är också en uppsättning mätare för den operativa ledningen, i vilka man snabbt kan kontrollera statusen för affärsprocesserna.

Övervakningstjänst. Enter Valvomo övervakar kundens IT-miljö och reagerar på avvikande händelser, observationer avseende IT-säkerheten och larm. Den hänvisar reaktiva åtgärder till Enter Tuki, organisationens egna IT-experter eller tredje parter. Tjänsten utnyttjar Enter Sensori och Enter Turva som informationskällor.

Automatisering av användarlösen. Enter Ruutuvihko eliminerar det manuella arbetet i livscykelhanteringen och underhållet av användarlösen. Den säkerställer att användarna har rätt åtkomst- och användarbehörigheter och förbättrar din organisations IT-säkerhet. Tjänsten stödjer både lokala miljöer och molnmiljöer.

Automatisering av arkivering. Enter Arkistointi överför dokument och dokumentens metadata automatiskt och felfritt till önskat arkiveringssystem. Tjänsten kan anslutas till vilket system som helst, så länge käll- och målsystemets gränssnitt stödjer läsning och överföring av dokument och metadata.